Vampulassa tapahtuu

Tarkempia tietoja löydät täältä.

 

Haluatko yrityksesi tiedot sivuille?

Täytä yhteystietolomake täällä.

Lautakunta 20.3.2012 käsittelee Vampulan Metsästysseura Hukan rakennusluvasta tehtyä oikaisuvaatimusta

Rakennustarkastaja on myöntänyt 31.1.2012 § 9 Vampulan Metsästysseura Hukka ry:lle rakennusluvan riistateurastamo-,
kokoontumis- ja saunatilojen rakentamiselle Salmenojan kylään 13.000 m2 määräalalle Viiala –nimisestä tilasta.

 


OIKAISUVAATIMUS:
Osmo Mäkelä sekä Aarre ja Olavi Kaskinen ovat jättäneet 22.2.2012 oikaisuvaatimukset koskien rakennustarkastajan päätöstä 31.1.2012 § 9. Heidän mukaansa rakennuslupapäätöstä ei ole tehty oikein perustein, koska naapurien kuuleminen oli vajavaista. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijät esittävät huolensa ympäristövaikutuksista. Raili Leppälä Ritva Leppälän edunvalvojana on toimittanut 28.2.2012 saapuneella kirjeellä oikaisuvaatimuksen. Leppälän mukaan päätös tulisi kumota, koska hankkeen ympäristövaikutuksia ja teurastustoiminnan laajuutta ei ole selvitetty.
 

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä on jättänyt 1.3.2012 vastineensa, jossa kuvataan riistateurastamon toimintaa ja kokoustilojen käyttöä.
 

 

LUPAKÄSITTELY:
Vampulan Metsästysseura Hukka ry jätti rakennuslupahakemuksen rakennusvalvontaan 29.12.2011. Kaupungin toimesta lähetettiin maankäyttö- ja rakennuslain 133.1 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65.1 §:n mukaisesti rajanaapureille ilmoitus rakennushankkeesta ja hakemuksen vireille tulosta kirjeitse 30.12.2011. Lupahakemuksesta jätettiin neljä huomautusta. Rakennustarkastaja myönsi rakennusluvan 31.1.2012 § 9. Rakennuslupapäätöksen antopäivä on 3.2.2012 ja otteet lupapäätöksestä on lähetetty muistutuksen jättäneille tavallisella kirjeellä 2.2.2012 siten kuin maankäyttö- ja rakennuslain 142 §:ssä säädetään.


Osmo Mäkelä otti yhteyttä rakennusvalvontaan 14.2.2012 ilmoittaen, ettei ole saanut Vampulan Metsästysseuran rakennuslupapäätöstä. Olavi Kaskinen ilmoitti 15.2.2012, ettei ole myöskään saanut päätöstä. Kopiot rakennuslupapäätöksestä postitettiin uudelleen 15.2.2012.

 


RAKENNUSKOHDE:
Myönnetyn rakennusluvan mukaisen rakennuksen kerrosala on 238,5 m2, josta 60 m2 on riistankäsittelytiloja ja loput
metsästysseuran kokoontumis- ja saunatiloja. Rakennus täyttää MRL 117 §:n mukaiset rakentamiselle asetettavat vaatimukset (MRL 136.1 § kohta 2). Rakennusalueella ei ole asema- tai yleiskaavaa. Satakunnan maakuntakaavassa alueella on kk-merkintä, kaupunkikehittämisen kohdevyöhyke. Rakennuspaikka on kooltaan 13.000 m2. Lähin asuinkiinteistö
sijaitsee noin 100 metrin etäisyydellä. 200 metrin säteellä rakennuksesta on kaksi asuinkiinteistöä. Etäisyys lähimpään
naapurin rajaan on rakennuksesta vähintään 20 metriä. Rakennuspaikka täyttää MRL 116 §:n mukaiset rakennuspaikkaa
koskevat vaatimukset (MRL 136.1 § kohta 1). Rakennus soveltuu rakennuspaikalle ja sinne on pääsytie (MRL 135.1 § kohta 3 ja 4). Uusi rakennus ei tarpeettomasti haittaa naapuria tai vaikeuta naapurikiinteistön sopivaa rakentamista. (MRL 135.1 § kohta 6)
Rakennus liitetään Vampulan Vesihuolto Oy:n vesijohtoverkostoon. Vampulan Metsästysseura Hukka ry on toimittanut 28.2.2012 rakennuslupaehtojen mukaisesti suunnitelman jätevesien käsittelystä. Ympäristösihteeri Matti Forsman on antanut lausunnon jätevesien käsittelystä, jätehuollosta ja hankkeen ympäristövaikutuksista. Ympäristösihteerin lausunnon mukaan
kiinteistön jätevedet voidaan käsitellä suunnitelman mukaisella tavalla, jätehuolto on mitoitettu oikein ja toiminta ei ole
ympäristölupavelvollista. Rakennushankkeen jätevedet voidaan hoitaa tyydyttävästi ja ilman haittaa ympäristölle MRL 135.1 § kohdan 5 ja 136.1 § kohdan 4 mukaisesti. Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston terveysvalvonnan johtaja Olli Sjövall on rakennusvalvonnan pyynnöstä antanut 27.1.2012 lausunnon metsästysseuran hankkeesta. Hankkeeseen ryhtyvän on
toiminnassaan noudatettava ympäristöterveydenhuollon antamia ohjeita ja määräyksiä
 

 

Ehdotus:

Rakennustarkastaja: Ympäristö- ja rakennuslautakunta hylkää Osmo Mäkelän, Aarre ja Olavi Kaskisen sekä Raili Leppälän
oikaisuvaatimukset viitaten rakennustarkastajan tekemään päätökseen ja siinä annettuihin lupaehtoihin. Oikaisuvaatimus ei
anna aihetta muuttaa rakennustarkastajan päätöstä. Lautakunta toteaa, että rakennushanke täyttää maankäyttö- ja
rakennuslain 136 §:n mukaiset rakennusluvan edellytykset asemakaava-alueen ulkopuolella.

Toteutus: JPmedia