Vampulassa tapahtuu

Tarkempia tietoja löydät täältä.

 

Haluatko yrityksesi tiedot sivuille?

Täytä yhteystietolomake täällä.

Vampulaviikko Huittisten kaupungin viralliseksi tapahtumaksi -aloite kulttuurilautakunnan käsittelyssä

Huittisten kaupungin kulttuurilautakunta käsittelee 8.2.2012 Vampulaviikko-toimikunnan aloitetta.

Ote esityslistalta:

VAMPULAVIIKKO-TOIMIKUNNAN ALOITE
Valmistelija: Kirjastotoimenjohtaja Marjut Tiisala
Vampulaviikko-toimikunta on 8.11.2011 päivätyllä aloitteella
esittänyt seuraavaa:


” Vampula-viikko osaksi Huittisten kulttuuripalveluita ja viralliseksi kaupungin tapahtumaksi.
Huittisten kaupunginvaltuusto on asettanut tänä vuonna
toiminnalliseksi tavoitteekseen kulttuuripalveluiden osalta mm.
yhteistyön vahvistamisen muiden paikallisten ja seudullisten
toimijoiden kanssa ja paikallisen kulttuuritoiminnan rikastuttaminen.
Tavoitteelle on mittariksi asetettu veteraanipäivän,
itsenäisyyspäivän, yksittäisten taidenäyttelyiden ja Huittisten Päivän
järjestäminen.
Huittisten kaupunki ja Vampulan kunta liittyivät yhteen vuoden 2009
alusta. Vampulassa on yli kahdenkymmenen vuoden ajan järjestetty
Vampula-viikko ja perinne on jatkunut myös kuntaliitoksen jälkeen.
Vampula-viikko on tarjonnut viimeisinä vuosinaan tapahtumia niin
kulttuurin kuin monen muunkin vapaa-ajan harrastuksen puitteissa.
Vampula-viikko on sisältänyt mm. Eino Leinon päivänä runoillan
Jonkan Kartanolla, taide ja käsityönäyttelyitä ympäri vanhan
Vampulan aluetta, elävän musiikin iltoja eri toimijoiden järjestämänä,
lastentapahtumaa, erilaisia liikuntatapahtumia, seurakunnan
järjestämiä tilaisuuksia, Vampulan Yrittäjien järjestämän
markkinatapahtuman ja paljon muita eri yhdistysten ja muiden
aktiivien järjestämiä tilaisuuuksia. Tapahtumat ja tilaisuudet ovat
muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta olleet maksuttomia.
Vampula-viikon tapahtumissa on vuosittain ollut vierailuja ja kävijöitä
yhteensä 3500-5000.
Vampulan kunta aikanaan toimi hyvin aktiivisesti Vampula-viikon
järjestelyissä ja tuki myös taloudellisesti nimikkoviikkonsa
onnistumista. Vampula on osa Huittista ja siksi myös Vampula-viikon
tulisi tulevaisuudessa olla osa virallista Huittista.
Me allekirjoittaneet toivomme Huittisten kaupunginvaltuuston
vahvistavan Vampula-viikon viralliseksi koko kaupungin
kulttuuritapahtumaksi ja samalla lisäävän yhteistyötä ja
osallistumista koko kaupungin yhteisen tapahtuman järjestelyissä.”


Vampulaviikko-toimikunta
Erkki Poutanen,Mirja-Leena Vähä-Heikkilä,Susanna Hirsikangas, Matti Reijonen
Mikko Kannisto, Tarja Pietilä, Anne Koivuniemi, Tapani Kotaja

 


Vampula viikko on näkyvä tapahtuma Huittisten kesässä ja viikkoon
sisältyy paljon hienoja ja vetovoimaisia tilaisuuksia. Nykyisessä
kaupunkiorganisaatiossa Vampula viikko on ollut yhdistysvetoinen
tapahtuma. Kulttuuripalveluiden eli käytännössä kirjaston
henkilöstön osallistumisesta koordinointiin on keskusteltu, mutta
todettu että henkilöresurssit ovat riittämättömät. Ohjelman
tuottamisessa kirjasto- ja kulttuuripalvelut on viime vuosina
osallistunut viikkoon Vampulan kirjastolla poistomyynnillä ja
kesänäyttelyllä, lisäksi olemme Kukonharjan kyläyhdistyksen ja
Vampulan MLL:n kanssa yhteistyössä järjestäneet
lastentapahtuman. Myös Vampulan Karjalaisten kanssa on tehty
yhteistyötä lauluillan järjestämisessä.
Huittisten kirjasto- ja kulttuurilautakunta on sitoutunut yhteen
kotiseututapahtumaan, koko kaupungin nimikkopäivään Huittisten
päivään, sen on myös valtuusto tavoitteissamme kuluvalle vuodelle
hyväksynyt. Lisäksi lautakunnan alaisia isompia tapahtumia ovat
kaupungin veteraaninpäivän tilaisuus sekä itsenäisyyspäivän juhla.
Lisäksi kirjasto- ja kulttuuripalvelut joko itse tai yhteistyötahona
tuottaa ja järjestää joitakin konsertteja, retkiä, näyttelyitä tai luentoja,
joiden kautta pyritään lparantamaan kuntalaisten mahdollisuuksia
saavuttaa kulttuuria ja luomaan tuoretta, uutta ja ajan hengen
mukaista tarjontaa kaikille ja kaikenikäisille huittislaisille. Lisäksi
lautakunnan tehtäviin kuuluu vuosittain kaupungin
kulttuuriavustusten jako.
Kesällä 2011 järjestettiin Huittisissa kokeiluluontoisesti ensimmäistä
kertaa Huittisten kulttuurisuunnistus, jota kulttuuripalvelut koordinoi
ja vastasi siitä myös taloudellisesti. Moni Vampula-viikon
tapahtumista oli mukana siinä. Kulttuurisuunnistuksessa toiminta
kohdentui tasapuolisesti koko kaupunkiin ja sen
toteuttamismahdollisuuksia tulevanakin kesänä selvitetään.
Huittisissa on paljon kulttuuria harrastavia yhdistyksiä, joiden
toimintaa kunnan tulee lakisääteisesti tukea. Tukemisen tason ja
laadun määräävät olemassa olevat, kulttuuriin osoitetut kunnan
resurssit, yksi tukemisen muoto ovat em. vuosittain jaettavat
kulttuuriavustukset.
Kuntaliitoksen jälkeisestä paikkakunnan tapahtumaviikon
järjestämisestä on esimerkkinä Noormarkku-viikko, jota Noormarkun
liityttyä Poriin vetää nykyisin Noormarkku-seura.


Ehdotus: Kirjastoimenjohtaja: Kirjasto- ja kulttuurilautakunta
1. päättää, että kuntalaisaloite ei anna aihetta toimenpiteille, koska
olemassa olevilla kulttuuripalveluiden resursseilla henkilöstön ei ole
mahdollista sitoutua koordinoimaan Vampula-viikkoa ja koska
myöskään kuntalaisten tasapuolisen kohtelun takia kaupungin
henkilöstön ei ole perusteltua toimia yhden kaupunginosan
yhdistysten sihteerinä sekä
2. esittää Vampula-viikko toimikunnalle, että se jatkaa Vampulaviikon
vetovastuuta ja koordinointia ja muistuttaa heitä
kulttuuriavustuksista, jotka tulevat hakuun huhtikuussa.


Lisätietojen antaja: Kirjastotoimenjohtaja Marjut Tiisala, kirjasto, puh. 04 5604323.

 

Toteutus: JPmedia